هفتاد و سه » 1389 » ژانویه

تیر خلاص

ما ورودی های سال شصت و شش علامه حلی در یاهوگروپ، گروهی داریم و گاهی بین رفقا ایمیل هایی رد و بدل می شود. مساله تغییر مدیریت و انحلال سازمان هم که پیش آمد، نظرهایی رد و بدل شد و ایمیل هایی دست به دست. متن زیر بخشی از یکی از ایمیل های من است [...]