هفتاد و سه » 1389 » می

ایرانیت و اسلامیت

خبری آمده بود در خبرگزاری فارس که موضوعی شد برای شروع یک بحث داغ و جذاب بین رفقای هفتاد و سه ای.
لینک خبر از خبرگزاری فارس
این مطلب، بعد از ده مطلب رسیده از دوستان که به صورت ایمیل رد و بدل شده، نوشته شده است.
محور بحث های اخیر، حول «ایرانیت» و «اسلامیت» است. پایه بحث [...]